Kierunki

logoHINFORMACJA O PROFILACH KSZTAŁCENIA W II SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. TONIEGO HALIKA W OSTROŁĘCE

 

PROFIL WOJSKOWY - ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Profil daje możliwość zdobycia wiedzy ogólnej, umożliwiającej podjęcie dowolnych studiów. Rozwój sprawności fizycznej niezbędnej do podjęcia służby i kształtowania aktywnego stylu życia. Zwiększa odporność psychiczną i samodyscyplinę, stanowiąc bezcenny kapitał na przyszłość w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy zarówno w policji, wojsku, jak i innych instytucjach mundurowych kształtując przy tym patriotyzm i tożsamość narodową.

Uczniowie mogą kształcić się w liceum ogólnokształcącym oraz realizować swoje marzenia związane z pracą w służbach mundurowych.

3Wiztyta 16DZ 3W klasie tej uczniowie funkcjonują tak jak w prawdziwym wojsku: chodzą w mundurach, otrzymują awanse w postaci stopni, wyjeżdżają na poligony, strzelnice, paintball oraz realizują edukację wojskową, policyjną i strażacką kończącą się certyfikatem ważnym w staraniu się o pracę w służbach mundurowych (4 punkty dodatkowe przy  rekrutacji do policji).

Program szkolenia obejmuje treści związane z przygotowaniem uczniów do rekrutacji i pełnienia służby we wszystkich formacjach mundurowych ze szczególnym uwzględnieniem Sił Zbrojnych, Policji oraz kontynuowania kształcenia w wyższych szkołach cywilnych i wojskowych.

Zajęcia profilowe obejmują elementy musztry indywidualnej i zespołowej, ceremoniał wojskowy, taktykę, sztuki walki, topografię, sporty obronne, strzelectwo i inne.

Dla odważnych jest możliwość odbycia kursu spadochronowego.

Jeśli jesteś odważny i odpowiedzialny oraz lubisz wyzwania, połącz naukę z przygodą i wstąp w nasze szeregi.

W czasie nauki liceum w oddziale przygotowania wojskowego:

 • będziesz brał udział w obozach wojskowych z udziałem żołnierzy zawodowych z ,
 • rajdach wojskowych z udziałem żołnierzy zawodowych 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu k/Szczytna,
 • pokazach i uroczystościach wojskowych w zaprzyjaźnionych jednostkach,
 • zapoznasz się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza i policjanta,
 • spotkasz się z przedstawicielami różnych służb mundurowych,
 • weźmiesz udział w rozprawach sądowych,
 • nauczysz się dowodzenia zespołem,
 • poznasz elementy musztry indywidualnej i zespołowej,
 • poprawisz sprawność fizyczną, sprawdzisz swoje umiejętności na torze, przeszkód dla kandydatów do wojska i policji,
 • weźmiesz udział w zawodach: "Sprawni jak Żołnierze", "O Srebrne Muszkiety", Musztra paradna itp.,,
 • nabędziesz umiejętności strzeleckich,
 • wyjedziesz do jednostek wojskowych, policyjnych, służb więziennictwa i miejsc pamięci narodowej.

Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie lub historia, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty dodatkowe: edukacja wojskowa, edukacja policyjna, samoobrona/taktyka i techniki interwencji.

3Wiztyta 16DZ 5Szkoła współpracuje z: Ministerstwem Obrony Narodowej, Akademią Sztuki Wojennej, 15.Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, Wojskowym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk w Bemowie Piskim k/Orzysza, 15.Mazurskim Batalionem Saperów w Orzyszu, 8.Szczycieńskim batalionem radiotechnicznym w Lipowcu k/Szczytna, 5.Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej/52.batalion piechoty lekkiej w Komorowie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce, Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Zakładem Karnym w Ostrołęce, Strzelnicą Sportową.

 Zapraszamy do rekrutacji

 

 

 

PROFIL HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNY

tony halik obraz na stroneJeżeli lubisz czytać, pasjonujesz się historią, interesujesz Cię teatrem i malarstwem to profil właśnie dla Ciebie. Dzięki niemu w klasie o profilu w zakresie rozszerzonym z języka polskiego i historii oraz zajęć dodatkowych historii sztuki zyskasz umiejętności krytycznego myślenia, poznasz sztukę argumentacji, udoskonalisz swój warsztat aktorski. Swoje zainteresowania możesz rozwijać biorąc udział w zajęciach dodatkowych koła teatralnego. Dla utalentowanych plastycznie do dyspozycji mamy również pracownię rysunku i malarstwa. Kolejnym walorem są zajęcia informatyczne oferujące projektowanie graficzne .

Klasa dla młodzieży z zainteresowaniami humanistycznymi oraz talentem aktorskim i malarskim.

Oferujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia,

zajęcia dodatkowe: historia sztuki, rysunku i malarstwa oraz informatyka z elementami projektowania graficznego, do dyspozycji: pracownia rysunku i malarstwa, zajęcia plenerowe, warsztaty teatralne.

  Zapraszamy do rekrutacji

 

 

 

 

 

PROFIL BIZNES I ZARZĄDZANIE

Naszym celem jest przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia w środowisko biznesowe, decydowanie o sobie i wytyczanie własnej ścieżki rozwoju poprzez wzmacnianie mocnych stron, własnych zainteresowań i uzdolnień. W klasie o profilu biznesowym, oprócz kształcenia ogólnego, można będzie zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent tego kierunku będzie wyposażony w wiedzę jak może wyglądać praca w wybranej firmie, jakie wymagania należy spełnić żeby móc otworzyć własny interes i jak sobie świetnie radzić w świecie biznesu.

Profil ten przygotowuje absolwentów do podjęcia nauki na następujących kierunkach: bankowość, ekonomia, turystyka, geodezja, ochrona środowiska, geografia, socjologia, zarządzanie i marketing, politologia, psychologia, socjologia i wiele innych kierunków.

Absolwent klasy BIZNESOWEJ po ukończeniu szkoły przygotowany będzie do:

 • przystąpienia do matury w zakresie rozszerzonym z przedmiotów: język angielski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie,
 • podjęcia nauki na wyższych studiach. W trakcie kształcenia uczeń:
 • rozwija europejskie kompetencje kluczowe zawarte w podstawie programowej,
 • korzysta z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych,
 • poszerza znajomość języka obcego o elementy biznesu,
 • bierze udział w konkursach przedmiotowych, projektach edukacyjnych, programach szkolnych i ogólnopolskich dotyczących przedsiębiorczości
 • uczestniczy w redagowaniu szkolnej strony internetowej itp.
 • ma możliwość uczestnictwa w wykładach na wyższych uczelniach ekonomicznych · przygotowuje się do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

biznesA ponadto organizujemy:

1) „Dzień Przedsiębiorczości”– projekt umożliwiający naszym uczniom praktykę w wybranym zakładzie pracy we współpracy z firmami i instytucjami w naszym mieście.

2) „Mój pierwszy biznes”– projekt, w którym uczniowie zakładają wirtualne firmy, ucząc się przy tym rozpoznawania rynku pracy, przygotowania ofert, tworzenia biznes planów oraz pełnej dokumentacji firmowej.

3) „Moje finanse”– program realizowany we współpracy z NBP oraz Fundacją Kronenberga Citi handlowy. Innowacyjny program edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży licealnej. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.

4) Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami, np. ZUS, Urząd Skarbowy, Santander Bank Polska S.A. itp.

Klasa biznesowa wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych. Rozszerzony program nauczania od klasy pierwszej matematyki i wiedzy społeczeństwie umożliwia uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym z tych przedmiotów i 100% zdawalność. Od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym realizowany jest również program języka angielskiego.

Matematyka, wiedza o społeczeństwie i język angielski to przedmioty, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na studia ekonomiczne. Uczniowie klasy biznesowej biorą aktywny udział w zajęciach dodatkowych poszerzających ich wiedzę i umiejętności.

Pod kierunkiem nauczycieli uczestniczą w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Wielu uczniów klasy biznesowej jest zaangażowanych w wolontariat na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt.

Nasi absolwenci wybierają nie tylko kierunki ekonomiczne ale również inne kierunki studiów na uczelniach wyższych całego kraju.

Języki: angielski, niemiecki.

 Zapraszamy do rekrutacji

PROFIL SPOŁECZNO-PRAWNY

Jesteś osobą otwartą, umiesz pracować zespołowo, jesteś kreatywny i komunikatywny, chcesz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania państw, społeczeństw i instytucji życia publicznego, wybierz klasę społeczno– prawną.

temida removebg previewJeśli wybierzesz naukę w klasie o tym profilu, skutecznie przygotujemy Cię do matury z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Język polski pozwoli Ci rozwinąć umiejętność i kulturę wypowiadania się, co jest niezbędne w prowadzeniu skutecznej komunikacji społecznej.

Historia poprzez pokazanie procesów historycznych pozwoli Ci lepiej zrozumieć podłoże współczesnych problemów społeczno- politycznych i uzupełnić w ten sposób wiedzę o społeczeństwie. Ukazując zaś tło historyczne ułatwi analizować utwory literackie.

Wiedza o społeczeństwie pomoże w nabyciu kompetencji społecznych bardzo pożądanych na rynku pracy przez pracodawców.

W celu lepszego przygotowania do matury uczniowie uczestniczą w dodatkowych konsultacjach przedmaturalnych. 

Rozszerzeniem programu wiedzy o społeczeństwie są dodatkowe zajęcia z edukacji prawa. W ramach tych zajęć uczniowie poznają specyfikę pracy w wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania. Służą temu m.in. zajęcia, które odbywają się w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. Uczniowie mają możliwość poprzez spotkanie z pracownikami Sądu (sędzia, prokurator, protokolant), zwiedzanie budynku i uczestnictwo w procesach sądowych, zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Szkoła współpracuje również z Miejską Komendą Policji w Ostrołęce oraz Zakładem Karnym w Przytułach Starych.

Edukacja prawna pozwala też lepiej przygotować się do matury z wiedzy o społeczeństwie oraz olimpiad prawniczych w zakresie podstaw prawa, głównie konstytucyjnego, karnego, cywilnego i pracy.

Szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Celem olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa.

Laureaci i finaliści otrzymali cenne nagrody, dyplomy i zaświadczenia laureata/finalisty, co uprawnia do przyjęcia na studnia do 12 uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Olimpiady. www.olimpiadaprawa.pl

W roku szkolnym 2022/2023 utworzona zostanie na potrzeby edukacji społeczno-prawnej szkolna sala sądowa. W sali sądowej uczniowie odbywać będą zajęcia poświęcone procesowi sądowemu i funkcjonowaniu instytucji wymiaru sprawiedliwości. W sposób szczególny z sali sądowej będą korzystać uczniowie klas o profilu społeczno-prawnym i uczestnicy zajęć związanych z tematyką prawną. Sala będzie ułatwiała zapoznanie się uczniów ze specyfiką poszczególnych postępowań sądowych oraz z innymi zagadnieniami prawnymi. Ponadto pomieszczenie pozostaje dostępne na potrzeby zajęć tematycznych z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów dla uczniów wszystkich klas.

 Zapraszamy do rekrutacji